POLÍTCA DE PRIVACITAT


GENERAL:
Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Trasteros Reus S.L. amb CIF: B-55.689.806 domiciliada, Avinguda Sant Bernat Calbó 1, Semisoterrani de Reus, d'ara en endavant Trasteros Reus, l'informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Trasteros Reus l'informa de l'existència d'uns fitxers automatitzats de dades de caràcter privat, de la seva propietat, l'ús i finalitat és la seva gestió, comunicació i informació. Aquests fitxers es troben inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es), on l'usuari pot accedir lliurement i comprovar el seu estat.

RECOLLIDA DE DADES:
Les dades de l'usuari del recollides mitjançant els nostres formularis web són imprescindibles per a la prestació dels seus serveis. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que l'assisteixen. Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

DRETS DE L'USUARI:
Els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, podran ser exercitats en qualsevol moment per l'usuari, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a TRASTEROS REUS SL, amb domicili a Reus, Avinguda Sant Bernat Calbó 1, Semisoterrani, o bé mitjançant l'enviament d' un correu electrònic a hola@trasterosreus.com demostrant mitjançant document fefaent la identitat de l'usuari i la petició per exercitar qualsevol dels seus drets.

CONSENTIMENT:
L'usuari atorga el seu consentiment a Trasteros Reus per a l'ús de les seves dades de caràcter personal per tal de fer més eficient la prestació dels serveis contractats o que pretén contractar. L'enviament de correus ordinaris, correus electrònics o formularis web sipone el consentiment exprés de l'usuari o client per incloure les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, propietat de Trasteros Reus.

CESSIÓ A TERCERS:
Trasteros Reus declara que les dades personals dels seus usuaris o clients recollits no són cedides a tercers.

CONFIDENCIALITAT I MESURES DE SEGURETAT:
Les dades recollides en els nostres fitxers, comunicacions i activitats normals seran sempre tractades de manera confidencial i guardats i tractats amb les mesures establertes legalment.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES:
Trasteros Reus es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o per pròpies decisions empresarials subjectes, aquestes, a la seva publicació o comunicació expressa als seus clients o usuaris.

DECLINACIÓ RESPONSABILITATS:
En cap cas Trasteros Reus assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol fet, desperfecte, danys en els sistemes o arxius informàtics, atacs o intromissions en l'ordinador de l'usuari provocat tercers durant la navegació per la seva pàgina web. Així mateix Trasteros Reus no garanteix l'absència de virus de qualsevol tipus. Trasteros Reus recomana que mentre navegui per la seva web tancament les altres finestres del seu navegador, així com qualsevol arxiu del seu ordinador, i que no faciliti a tercers informació important.